» HOME
           » FIRMA
           » OFERTA
           » KONTAKT
           » NOWOŚCI
           » WSPÓŁPRACA
           » GDZIE MOŻNA KUPIĆ
 
 
 
 
     
          
O NAS

Jeste¶my producentem ciast, ciasteczek oraz wafli z nadzieniem kajmakowym, zlokalizowanym na po³udniu Polski.
Firma  zosta³a za³o¿ona w roku 1988 przez ma³¿eñstwo Annê i Boles³awa Urbañskich - do¶wiadczonych mistrzów cukierniczych.  W ci±gu ostatnich 25 lat firma rozwinê³a siê z firmy przydomowej w nowoczesn± fabrykê, która zosta³a zbudowana od podstaw w 2004 roku w Suchej Beskidzkiej. W roku 2005  wdro¿ono ISO 9001:2000 oraz HACCP.

 Nasz zak³ad znajduje siê w miejscowo¶ci historycznie zwi±zanej z produkcj± wafli .  W³a¶nie tutaj , na pocz±tku XX wieku w restauracji w pobli¿u dworca kolejowego, rodzice ¶wiatowej s³awy re¿ysera Billy Wildera rozpoczêli produkcjê wafli karmelowych zwanych „pischinger".

 W roku 1988 w miejscowo¶ci Grzechynia rozpoczê³a siê produkcja pierwszych wyrobów cukierniczych, miêdzy innymi tortów ¶lubnych, ciast, kremówek, biszkoptów rogalików i innych s³odko¶ci.  Zebrane w ci±gu minionych lat do¶wiadczenie pozwoli³o udoskonaliæ zarówno metody produkcji, jak i poszczególne wyroby.

 Nasze produkty np. wafle zwane „pischinger" i domowe ciasteczka wytwarzane s± na podstawie tradycyjnych receptur stosowanych z u¿yciem nowoczesnej technologii produkcji. W naszym zak³adzie u¿ywamy naturalnych sk³adników, zakupionych od wyselekcjonowanych dostawców , którzy respektuj±  zasady tworzenia produktów naturalnych o tradycyjnym smaku i doskona³ej jako¶ci.

 G³ównym celem firmy jest satysfakcja Klientów. Ich wysokie wymagania spe³niamy poprzez dba³o¶æ o walory smakowe naszych wyrobów, do produkcji których wykorzystujemy surowce najwy¿szej jako¶ci.

Kontakt | Copyright Urbanscy.pl | designed by flexus.pl

Serwis internetowy www.urbanscy.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. 
Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj naszą Politykę Cookies